Mol an Oige 3 Junior Certificate Ardleibheal

by Caitriona Ni Shulleabhain & Triona Gerag

Is do scolairi Dara agus Triu Bliana e Mol an Oige 3 (Ardleibheal) agus ta se ag teacht leis na treoracha ata leagtha amach i Sonraiocht na Sraithe Soisearai don Ghaeilge (L2) agus sa Chreat don tSraith Shoisearach. Ta seacht gceim i ngach aonad: Ceim a 1: Litriocht agus Cultur, Ceim 2-6: Cumas Cumarsaide agus Ceim a 7: Athbhreithniu agus Feinmheasunu. Leiritear na Torthai Foghlama mar chuspoiri foghlama soileire. Ta liosta de na Torthai Foghlama cui i gcas na dtri shnaithe ag tus gach ceime. Ta aonad ann do litriocht eile ata molta ag an NCCA, ursceal, drama agus gearrscealta san aireamh. Rannog Chur i Lathair ina bhfuil abhar, stor focal agus modhanna eagsula chun reimse leathan topaici a chur i lathair, rud a chuidionn le scolairi agus iad ag ullmhu do MRB 2. Ta tagairti rialta don Mheasunu chun Foghlama (McF) sa leabhar. Aibhsitear gniomhaiochtai a d'fheilfeadh don Mheasunu Rangbhunaithe. Is feidir le scolairi feinmheasunu a dheanamh ag usaid na dticbhoscai sna rannoga `Feinfheasacht an Fhoghlaimeora: Feinmheasunu'. Pleitear gneithe de chultur na hEireann agus saol na Gaeltachta ar bhealach cuimsitheach. Cuirtear beim ar an litearthacht leis na heochairnathanna agus an reamhobair sa rannog chluastuisceana. Muintear an ghramadach i mbealach comhthaite, agus ta aonad gramadai ar leith ann a thugann deiseanna breise staideir don scolaire, agus a chinntionn feasacht teanga. Ta Ceist ilmhodach i ngach aonad. Acmhainni SAOR IN AISCE do Scolairi Sa Punann agus Leabhar Gniomhaiochta ta: - Gniomhaiochtai ina gcruthaionn an scolaire samplai oibre - Gniomhaiochtai a thacaionn leis na haonaid - Traenail sa dreachtu agus athdhreachtu - Loga gramadai - Bileoga Feinmheasunaithe/Machnaimh - Dha thriail chluastuisceana sheasuracha Ar CD 1 na Scolairi ta na mireanna fuaime do na rannoga `Cur i Lathair', na danta ata sa teacsleabhar agus na trialacha cluastuisceana on Punann agus Leabhar Gniomhaiochta. Ar CD 2 na Scolairi ta an t-abhar cluastuisceana ar fad Acmhainni SAOR IN AISCE do Mhuinteoiri Sa Leabhar Acmhainni do Mhuinteoiri ta: - Leargas ginearalta ar an gCreat don tSraith Shoisearach - Cur sios ar an tSonraiocht don Ghaeilge agus na Treoirlinte Measunaithe - Sceim Oibre don Dara agus Triu Bliain - Pleanail agus tacaiocht do MRB 1 agus MRB 2 - Scripteanna iomlana CD agus fise CDanna na Muinteoiri (na scruduithe cluastuisceana ar fad agus athsheinm). Ta acmhainni digiteacha breise ar fail ar ar suiomh acmhainni, www.gillexplore.ie, san aireamh anseo ta sleamhnain PowerPoint, fiseanna MRB agus teimpleid phleanala ineagarthoireachta do mhuinteoiri. eLeabhar Saor eLeabhar saor in aisce a bhfuil fiseanna agus naisc idirlin leabaithe ann - feach an cludach laistigh. Gheobhaidh muinteoiri a usaideann an leabhar rochtain ar leaganacha eLeabhair den Punann agus Leabhar Gniomhaiochta agus Leabhar Acmhainni do Mhuinteoiri saor in aisce. Is feidir teacht ar eLeabhair Gill Education ar line agus as line. NA hUDAIR Muineann Caitriona Ni Shuilleabhain Gaeilge agus ceol i Meanscoil na Trocaire, Cnoc an tSeabhaic, Co. Chiarrai. Ta taithi fhairsing mhuinteoireachta aici agus is i a scriobh an tsraith Aois na Gloire don Teastas Soisearach agus is comhudar na leabhar Spreagadh agus Samhlaiocht don Ardteist i. Muineann Triona Geraghty Gaeilge agus Fraincis i gColaiste Ris, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo. Ta go leor taithi aici mar scrudaitheoir do na scruduithe cainte Gaeilge agus is i a scriobh Less Stress More Success: Leaving Certificate Irish Higher Level, agus is comhudar na leabhar Spreagadh agus Samhlaiocht don

432 pages.

ISBN: 9780717180370

€ 29.95  Save €2.98 (RRP €32.93)

In Stock.

Usually despatched in 2-5 working days.

Date of Publication: 28/08/2018

  
Cover of Mol an Oige 3  Junior Certificate Ardleibheal - Caitriona Ni Shulleabhain & Triona Gerag - 97807171803709% offPaperback

Mol an Oige 3 Junior Certificate Ardleibheal also appears in these Categories: