Contact Clock Question Basket Search User Store Facebook Mail Instagram Twitter

Toraiocht Teanga Ordinary Level Leaving Certificate

by Aodh O Gallchoir

Toraiocht Teanga Ardteisteireacht Gnathleibheal Leaving Cert Ordinary Level.

Is e Tioraiocht Teange an chead teacsleabhar a usaideann an cur chuige teamuil a mholtar i bhfoghlaim teanga.
Cabhraionn an cur chuige seo le comhcheangal na gceithre scileanna,foghlaim phraiticiuil agus ullmhuchan do na scrudaithe..

Ar na gneithe ata le fail i dToraiocht Teanga ta :
Cuspoiri soileire foghlama ag tus gach aonad.
Abhar Nualach,suimiuil ata dirithe ar an dalta.
Abhar labhartha comhcheangailte a spreagann comhra sa rang.
Cleachtai eisteachta sna hAonaid uile a ullmhaionn na daltai don Scrudu Beil.
Leamhthuiscinti nualacha,nuascriofa ata bunaithe ar leagan amach an scrudaithe.
Notai Soileire ,cuimsitheacha don Phros agus don Fhiliocht
Stiallghreannan le gach sceal ar an gcursa.
Paipear samplach scrudaithe ag deireadh gach aonad.
Dluthdhiosca lan dàbhar eisteachta,labhartha agus filiochta.
Tri aonad sa bhreis ina bhfaightear cleachtadh scrudaithe don chursa Ceapadoireachta, Cluastuisceana agus Leamhthuisceana agus don Bhealtriail.
Free e Book With each textbook purchase. See your personal code inside the back cover of the book.

ISBN: 9781908507976

€ 21.95 

Temporarily out of stock.

Currently not in stock but due shortly. Usually despatched in 3 to 10 working days.
If you order this along with other items, your entire order will be held and despatched when complete.

Date of Publication: 31/03/2014

  
Cover of Toraiocht Teanga Ordinary Level Leaving Certificate - Aodh O Gallchoir - 9781908507976Paperback

Toraiocht Teanga Ordinary Level Leaving Certificate also appears in these Categories:

Irish

Irish