Contact Clock Question Basket Search User Store Facebook Mail Instagram Twitter

Bua na Teanga: Leaving Certificate Irish

by Tomas Madigan

Solathraionn Bua na Teanga ullmhuchan agus cleachtadh den scoth do bhealtriail agus do chluastuiscint na hArdteistimeireachta. Agus an saibhreas foclora/frasai ata ann, chomh maith le freagrai samplacha, noda an scrudaitheora agus comhairle phraiticiuil, togfaidh an lamhleabhar seo go muinineach thu tri na scruduithe cainte agus cluastuisceana. I measc a phriomhghneithe ta: Lamhleabhar cuimsitheach don bhealtriail agus don chluastuiscint (scruduithecluastuisceana Ardleibheil agus Gnathleibheil 2014-2019 san aireamh) Freagrai samplacha H1 agus comhairle faoin gcaoi ar feidir ardmharcanna a bhaint amach Tugann Noda an Scrudaitheora leargas ar an gcaoi a mbaintear amach ardmharcanna Cludach den scoth ar thopaici agus ar stor focal ata cothrom le data, abhartha agus aois-oiriunach (an teaghlach, an scoil, an teicneolaiocht, caithimh aimsire, an Ghaeltacht, an Breatimeacht, an comhshaol, slainte, oideachas, srl.) Ta na teamai go leir forbartha go maith agus ta stor focal breise leo Tugtar eochairfhocail, briathra agus frasai usaideacha ag tus gach caibidle chun comhtheacs a sholathar agus chun muinin a chothu Deanann na Cuntais shamplacha ag deireadh na gcaibidli teamai a fhorbairt a thuilleadh agus ta siad usaideach freisin le haghaidh aisti Gaeilge Deanann cleachtai aistriuchain focloir agus gramadach a dhaingniu, agus feabhsaionn siad scileanna leitheoireachta Cuireann na 'freagrai le comhlanu' uirlis athbhreithnithe den scoth don scrudu ar fail Rannog chluastuisceana den scoth agus na heochairfhocail chui ar fail do gach cluastuiscint chun focail a mhuineadh roimh re Chomh maith leis an leabhar seo ta Leabhran Sraith Pictiur ar fail ar line ar gillexplore.ie. Ta treoir ann, stor focal/frasai usaideacha agus scealta san aimsir chaite agus aimisr laitheach a dheanfar iad a nuashonru gach bliain. Riomhleabhar saor in aisce den teacsleabhar seo (feach taobh istigh den chludach tosaigh le haghaidh sonrai). Is feidir teacht ar riomhleabhair Gill Education ar line agus as line!

240 pages.

ISBN: 9780717188062

€ 21.95  Save €1.93 (RRP €23.88)

Temporarily out of stock.

Currently not in stock but due shortly. Usually despatched in 3 to 10 working days.
If you order this along with other items, your entire order will be held and despatched when complete.

Date of Publication: 28/01/2020

  
Cover of Bua na Teanga: Leaving Certificate Irish - Tomas Madigan - 97807171880628% offPaperback

Bua na Teanga: Leaving Certificate Irish also appears in these Categories:

Irish

Irish